Zasady Rejestracji Pacjentów

Zapisy na zabiegi rehabilitacyjne prowadzone są na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne.

UWAGA: Skierowanie na rehabilitację (zlecenie na zabiegi fizjoterapeutyczne) traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w rejestracji rehabilitacji w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 52/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.07.2008r. rozdział 5 § 10 pkt. 4

Zabiegi realizowane są w dwutygodniowych turnusach rehabilitacyjnych, począwszy od pierwszego dnia cyklu zabiegowego.

Nie ma możliwości realizacji jednego skierowania w dwóch różnych turach (część zabiegów w jednym terminie, pozostała część w innym), jak również nie mam możliwości realizacji w jednej turze dwóch różnych skierowań.

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:

  1.  pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
  2.  imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3. kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10;
  4. opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
  5. zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;
  6. pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje, na ubezpieczenie zdrowotne, nie więcej niż 5 zabiegów dziennie (przy czym zabieg wykonywany na dwie okolice należy liczyć podwójnie).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może, ale nie musi wystawić lekarz pierwszego kontaktu (POZ)