Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

       System ochrony zdrowia w ciągu ostatnich lat podlegał licznym reformom. Na skutek jego urynkowienia zmieniła się rola kierownictwa zakładów opieki zdrowotnej z biernego administratora na odpowiedzialnego menedżera powierzonych mu zasobów. Konsekwencją tych zmian jest konieczność dokonywania przez decydentów wyborów na wielu płaszczyznach zarządzania w sektorze ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem polityki personalnej. Z praktyki zarządzania wynika, że bez względu na rodzaj podejmowanej działalności, najcenniejsi w organizacji są pracownicy. Powyższe zagadnienie ma szczególną wagę ze względu na specyfikę działalności zakładu opieki zdrowotnej. Usamodzielnienie zakładów opieki zdrowotnej sprawiło, iż w usprawnieniu funkcjonowania tych podmiotów można wykorzystać doświadczenia menedżerów przedsiębiorstw prywatnych, co odnosi sie także do możliwości implementacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyzwaniem stojącym przed osobami zajmującymi się budowaniem polityki personalnej w zakładzie opieki zdrowotnej jest zastosowanie optymalnych rozwiązań, których należałoby szukać na gruncie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) SPZOZ w Sulejówku w ramach podejmowanych działań uwzględnia przestrzeganie interesu społecznego i kwestii ochrony środowiska, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości, umacnianiu reputacji, rozwoju nowych usług, a także usprawnianiu i poprawie relacji z interesariuszami.

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu w SPZOZ w Sulejówku realizowana jest w trzech głównych filarach:

I. Odpowiedzialność Społeczna – stwarzanie wartości korzystnych dla otoczenia społecznego.

Działalność SPZOZ w Sulejówku jako instytucji non profit to: świadczenie usług zaspokajających zbiorowe potrzeby społeczeństwa lokalnego, cechuje ją etyczne zachowanie, poszanowanie kapitału intelektualnego oraz wszelkich różnorodności, przestrzeganie praw człowieka, w tym swobody wypowiedzi i wolności zrzeszania się.

Obszar strategii:

  • Integracja z lokalnym otoczeniem poprzez uwzględnianie lokalnego interesu społecznego
  • Wzmacnianie strefy zdrowia i bezpieczeństwa poprzez zaspokajanie potrzeb pacjentów
  • Inwestowanie w zasoby ludzkie (humanizacja warunków pracy, godziwe wynagrodzenie, motywowanie, rozwój, nagradzanie, zapewnienie świadczeń socjalnych i satysfakcji z pracy i możliwości samorealizacji)

II. Odpowiedzialność Środowiskowa – tworzenie wartości korzystnych dla środowiska naturalnego.

SPZOZ w Sulejówku dąży do stałego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez  stosowanie systemu zarządzania środowiskiem oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Obszar strategii:

  • Zarządzanie odpadami medycznymi oraz zużyciem energii cieplnej, energii elektrycznej, zużyciem paliw, zużyciem wody oraz emisją gazów do atmosfery.

III. Odpowiedzialność Biznesowa – tworzenie wartości korzystnych ekonomicznie i gospodarczo.

SPZOZ w Sulejówku przykłada ogromną wagę do zarządzania relacjami z otoczeniem w sposób przewidywalny i zgodny z zasadami etycznymi, z zachowaniem partnerstwa oraz transparentności. Jednocześnie podejmuje działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa w sektorze świadczonych usług zdrowotnych, w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska.

Obszar strategii:

  • Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom w działalności biznesowej.
  • Partnerstwo z otoczeniem rynkowym.
  • Bezpieczeństwo w sektorze świadczeń leczniczych.