RADA SPOŁECZNA

SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO  ZAKŁADU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W SULEJÓWKU

Przy SPZOZ w Sulejówku działa Rada Społeczna, powołana Uchwałą Nr XXXI/292/2016 Rady Miasta Sulejówka z dnia 29 grudnia 2016 roku na 4-letnią kadencję, będąca organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora SPZOZ w składzie:

1.  Elżbieta Wasielkiewicz – przewodnicząca  – przedstawiciel Burmistrza Miasta
2.  Krzysztof Bożym – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
3.   Aleksandra Szymulewicz – członek rady
4.  Zenon Izdebski – członek rady
5.  Janusz Czarnocki – członek rady

7.  Katarzyna Dwórznik – członek rady
7.  Maria Domańska – członek rady

Zadania Rady  Społecznej określa art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.