Informacja dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych oraz Monitoringu.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sulejówku:


1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w celu zapewnienia opieki zdrowotnej jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku (SPZOZ w Sulejówku)
z siedzibą w Sulejówku 05-070, przy ulicy Idzikowskiego 7b,
NIP: 822-18-54-756,
REGON: 013008632,
tel. (22) 783-55-06; (22) 783-10-45,
adres e-mail: spzoz@spzoz.eu


2. Kontakt z inspektorem ochrony danych SPZOZ w Sulejówku jest możliwy pod adresem:


SPZOZ w Sulejówku
05-070 Sulejówek, ul. Idzikowskkiego 7b
e-mail: rodo@spzoz.eu

3. Od dnia 25 maja 2018 r. w Polsce, a także w całej Unii Europejskiej przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie m.in. 6 ust 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/WE. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów opieki, leczenia i profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy. Pozyskanie ich jest wymogiem ustawowym nałożonym przepisami prawa, m.in. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o działalności leczniczej.

4. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów, przez okresy wskazane w przepisach prawa. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa

5. Odbiorcami danych są podmioty, uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich otrzymania oraz podmioty świadczące SPZOZ w Sulejówku usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych i usługi w zakresie IT.


6. Osobie, której dotyczą dane przysługuje:
−    prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
−    prawo do sprostowania  danych osobowych,
−    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przekazywanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczącym każdego Pacjenta, wobec którego realizujmy cele opisane w punkcie 2.


Obserwacja pomieszczeń ogólnodostępnych

  1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i pracowników, pomieszczenia ogólnodostępne w budynkach SPZOZ w Sulejówku są objęte sposobem obserwacji pomieszczeń za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) z wykorzystaniem telewizyjnego systemu dozoru poprzez rozmieszczone kamery.
  2. Monitoring prowadzony jest 24 godziny na dobę, w sposób ciągły.
  3. Stosowany przez pracodawcę monitoring prowadzony jest z zachowaniem wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz przepisach o ochronie danych osobowych.

Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego w ciągach komunikacyjnych oraz na zewnątrz budynku w Przychodni.

Możecie Państwo podjąć z nami kontakt poprzez:

mail: spzoz@spzoz.eu,

telefonicznie: (22) 783-55-06; (22) 783-10-45

oraz osobiście pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

ul. Idzikowskiego 7B, 05-070 Sulejówek.