E-zdrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wdrożenie e-zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulejówku”

Celem głównym projektu jest wdrożenie minimum 6 e-usług oraz ułatwienie dostępu do świadczeń opieki medycznej na obszarze oddziaływania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku. W wyniku realizacji projektu wybrane procesy biznesowe realizowane u Wnioskodawcy będą wspomagane poprzez system informacyjny poprzez wdrożenie elektronicznego systemu dokumentacji medycznej oraz 6 e-usług m.in. e-rejestracja, e-dokumentacja medyczna, e-health, e-recepta, e-skierowanie, e-laboratorium, e-wynik, e-rozliczenia, e-powiadomienia, e-kopia bezpieczeństwa, a także portal pacjenta, który będzie współpracował z platformą P1 i P2. Przedsięwzięcie jest zgodne z celem głównym RPO WM 2014-2020 który został sformułowany jako Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, w ramach pierwszego celu strategicznego – Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach.
Projekt poprzez swój zakres rzeczowy oraz wskazany cel główny i cele szczegółowe wpisuje się w założenia Strategii Europa 2020 w ramach priorytetu: Inteligentny rozwój – gospodarka oparta na wiedzy i innowacji, gdzie poprzez wykorzystanie nowoczesnych TIK nastąpi rozwój e-usług o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy.

Całkowita wartość projektu: 1 473 285,72 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 178 628,57 zł